POST /rest/system/restartΒΆ

Post with empty body to immediately restart Syncthing.