POST /rest/system/restart

Post with empty body to immediately restart Syncthing.